Наказания на служители по Кодекса на труда

Процедурата за прилагане на наказания спрямо служител на дадено работно място е описана в Кодекса на труда (виж Въпроси и отговори по Кодекса на труда). В текста на този закон може да прочетете как да упражните наказание или да възразите срещу такова. Естествено от значение е и конкретният казус, като често последния предизвиква съдебни спорове.

В настоящата публикация очертаваме основните видове дисциплинарни наказания, които работодател може да наложи спрямо работник или служител, а за конкретни специфични казуси е нужно да се позовете на текст от Кодекса на труда.

Упоменатите в КТ дисциплинарни наказания биват три вида :

  • Забележка от работодателя.
  • Предупреждение/я за уволнение.
  • Фактическо уволнение.

В случай, че вие сте ръководители на фирма/предприятие имате задължението да изслушате доводите на вашите подчинени или да ги получите и съответно прочетете в писмена форма. В случай на несъответствия може да бъде приложен закона с цялата му строгост по член 186 от Кодекса на труда, който гласи, че „Нарушение на трудовата дисциплина е виновното неизпълнение на трудовите задължения от работника или служителя, които могат да произтичат от закона, от договора, от законно нареждане на работодателя, от правилника за вътрешния трудов ред, издаван от работодателя и прочие.”

Разбира се, при несъгласие с настъпилото наказания служителя може да потърси правата си по съдебен път където да възрази срещу наложеното от вас дисциплинарно наказание възникнало по време на изпълнение на трудовите задължения.

Вие може да видите законово определените нарушения съобразно член 187 от КТ, които биват сведени до пълно или частично неизпълнение на договорените задължения на даден служител.

Всички възможни дисциплинарни наказания може да прочетете в член 188 от Кодекса на труда. Вземането на решение във вид дисциплинарно наказание може да стане след като се анализира вида на нарушението, неговата тежест относно предприятието, претърпените щети и профилът на дадения служител.

Още относно наказанията на провинили се служители и правните норми за налагането им може да видите в упоменатите членове от Кодекса на труда. Много полезна информация, в синтезиран вид, може да получите също от видео семинарите по трудово-правни и осигурителни казуси на адрес www.accounting-seminars.com

About krazymir

Интернет маркетинг.
This entry was posted in Бизнес and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *